Strona Główna > Warunki korzystania z systemu rezerwacji BiletyLotnicze.org

Warunki korzystania z systemu rezerwacji BiletyLotnicze.org

I. INFORMACJE PODSTAWOWE


1. Operatorem Systemu Rezerwacji i podmiotem świadczącym usługi pośrednictwa w rezerwacji i zakupie usług przewozu lotniczego w ramach Systemu jest Polish Travel Quo Vadis Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 00-138, ul. Ptasia 2, KRS 0000148731, NIP 526-021-13-86, wysokość kapitału zakładowego 252,000 zł, posiadająca akredytację agencyjną Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego (IATA) o numerze 63 2 1003 3 oraz wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych z dnia 22.02.2000 r. o numerze rejestrowym 1701-14.

2. System Rezerwacji umożliwia Użytkownikom dokonywanie rezerwacji i zakupu biletów lotniczych na stronie www.biletylotnicze.org - 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

3. Założenie rezerwacji lub zakup biletu lotniczego może nastąpić również telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz.8.00-18.00, tel.+48 22 322 85 95

II. DEFINICJE


System Rezerwacji (System)
Program informatyczny umożliwiający Użytkownikowi komputera podłączonego do sieci Internet wyszukiwanie połączeń lotniczych krajowych i międzynarodowych dla dowolnie zdefiniowanej pary miast oraz dokonanie wyceny tych połączeń I zakupu biletu lotniczego.

Użytkownik
Każda osoba, w jakikolwiek sposób korzystająca z Systemu Rezerwacji; zamiennie Użytkownik może być także określany jako Klient.

III POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Korzystając z Systemu Użytkownik akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie, ponosząc pełną odpowiedzialność za własne czynności wynikające z korzystania z Systemu.

2. Korzystanie z Systemu możliwe jest tylko we własnym imieniu. Jeżeli Użytkownik dokonuje czynności w imieniu osoby trzeciej domniemywa się, iż posiada ważne w świetle obowiązujących przepisów prawnych pełnomocnictwo i ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku jego braku lub przekroczenia jego granic.

3. Dokonywanie zapytań o rezerwację i zakupu biletu lotniczego z użyciem fałszywego lub cudzego nazwiska jak również dokonywanie płatności przy użyciu fałszywej lub cudzej karty kredytowej bez ważnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne, zabronione. Wszelkie próby dokonania tego typu czynów zabronionych będą zgłaszane przez Operatora organom ścigania.

4. Operator odpowiada na zasadach ogólnych za szkodę powstałą w związku z usterkami, wadami, przerwami funkcjonowania Systemu.

5. Dokonanie rezerwacji za pośrednictwem Systemu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków rezerwowanej taryfy lotniczej dostępnych w trakcie dokonywania rezerwacji (w szczególności dotyczących minimum/maksimum pobytu w miejscu docelowym, terminu ważności biletu, oraz możliwości ewentualnych zmian i zwrotu) lub w Biurze Obsługi Klienta w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz.8.00-18.00, tel.+48 22 322 85 95 oraz zapisów niniejszego Regulaminu.

6. Za moment zakupu biletu i zawarcia umowy przewozu lotniczego uważany jest moment wystawienia biletu lotniczego

7. Dane podróżnych, na których rezerwacja jest założona, powinny zgadzać się z danymi w paszporcie lub w dowodzie osobistym przy podróżach na terenie Unii Europejskiej pod rygorem nie wpuszczenia na pokład samolotu. W takim przypadku dokonana za bilet lotniczy zapłata podlega zwrotowi w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa na zasadach określonych w Regulaminie przewoźnika lotniczego i zgodnie z warunkami taryfy.

8. W chwili dokonania rezerwacji biletu lotniczego osoby w niej wskazane powinny posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym w szczególności ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty określone przepisami państw, do których podróżują. Informacje dotyczące wymagań wizowych i paszportowych danego kraju Użytkownicy mogą uzyskać korzystając z informacji podanych w Systemie www.biletylotnicze.org, dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz.8.00-18.00, tel.+48 22 322 85 95 lub bezpośrednio otrzymać je w placówkach dyplomatycznych.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Operator w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników i niniejszym oświadcza, iż nie udostępnia informacji o nich osobom trzecim.

2. Dokonując rezerwacji na stronach internetowych www.biletylotnicze.org Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie swych danych osobowych w bazie danych Systemu www.biletylotnicze.org oraz Operatora.

3. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji oraz prawo do ich usunięcia.

V. REZERWACJA I ZAKUP BILETU


1. Założenie rezerwacji jak również jej odwołanie przed wystawieniem biletu nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji finansowych. Szczegółowe omówienie kolejnych kroków zapytania o rezerwację i zakupu dostępne są w pliku POMOC na stronach www.biletylotnicze.org.

2. Korzystając z wyszukiwarki internetowej Użytkownik określa parametry poszukiwanego przelotu.

3. Po wyświetleniu listy porównawczej z przelotami spełniającymi zadane kryteria wyszukiwania Użytkownik wybiera jedną z opcji prezentowanych przez System Rezerwacji.

4. Po dokonanym zapoznaniu się z opisem przelotu, warunkami taryfy lotniczej a także jego ceną, Użytkownik przechodzi do formularza rezerwacji, do którego należy wprowadzić prawidłowe dane osobowe pasażerów niezbędne do dokonania zapytania o rezerwację w globalnym systemie rezerwacji, a także zadeklarować preferowaną formę płatności za zarezerwowany bilet lotniczy.

5. Po wprowadzeniu danych, o których mowa w pkt 3, Użytkownik deklaruje akceptację warunków taryfy lotniczej poprzez odznaczenie stosownego potwierdzenia w dolnej części Formularza ("Akceptuję Warunki Oferty"). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, bądź niezrozumienia warunków taryfy prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu +48 22 322 85 95.

6. W kolejnym kroku Użytkownik przechodzi do rezerwacji i płatności. Wyboru preferowanej formy płatności Użytkownik dokonuje w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji zaznaczając właściwe pole (karta kredytowa, przelew lub gotówka).

7. Po skutecznym dokonaniu płatności (po otrzymaniu przez Operatora wydanego przez centrum autoryzacji kart kredytowych potwierdzenia uznania karty kredytowej Użytkownika, zaksięgowaniu przelewu na koncie bankowym Operatora, przyjęciu gotówki do kasy Operatora) Operator wystawia bilet lotniczy.

8. Za moment zakupu biletu i zawarcia umowy przewozu lotniczego uważany jest moment wystawienia biletu lotniczego.

Płatność kartą kredytową

1. W przypadku dokonywania płatności bezgotówkowej z wykorzystaniem karty kredytowej, niezbędne jest podanie przez Użytkownika wszystkich wymaganych danych w formularzu:
a) imię i nazwisko właściciela karty
b) rodzaj karty kredytowej
c) numer karty kredytowej
d) data ważności karty kredytowej (miesiąc, rok)
e) kod CVV2/CVC2 (3 ostatnie cyfry znajdujące się na odwrocie karty na pasku do podpisu).

2. Autoryzacja i rozliczenie transakcji płatnych kartą kredytową odbywa się przy użyciu terminala na stronie www.biletylotnicze.org poprzez bezpośrednie połączenie za pomocą szyfrowanego 128 bitowego protokołu z serwerem firmy autoryzującej. Transakcja z podaniem danych karty kredytowej jest transakcją w pełni bezpieczną. Dane z karty po jej wykorzystaniu są na trwałe zaszyfrowane. UWAGA! Podanie błędnych danych karty kredytowej (np.błędny numer lub datę ważności) spowoduje odrzucenie transakcji. Używanie cudzej karty kredytowej jest przestępstwem przeciw mieniu i podlega karze pozbawienia wolności (art.278 par 1 Kodeksu Karnego). Wszelkie próby dokonania tego typu przestępstwa są natychmiast zgłaszane przez Operatora organom ścigania.

3. Wymagana kwota, wyliczona w formularzu, zostanie pobrana z karty kredytowej w chwili wystawienia biletu lotniczego, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu założenia rezerwacji lub w pierwszym dniu roboczym jeśli rezerwacja była dokonana w dni wolne od pracy.

4. W przypadku braku możliwości zablokowania należności na karcie kredytowej na poczet rezerwacji we wskazanym powyżej terminie, rezerwacja ta jest nieskuteczna co jest równoznaczne z anulacją rezerwacji.

5. Ze względu na bezpieczeństwo Użytkowników, każda rezerwacja jest dodatkowo weryfikowana przez Operatora pod względem prawidłowości zastosowanej taryfy i dokonanej przez globalny system rezerwacji lotniczej kalkulacji całkowitej ceny biletu lotniczego. W przypadku pozytywnej weryfikacji rezerwacji podana karta kredytowa zostaje autoryzowana i obciążona kwotą należną za zarezerwowany bilet lotniczy oraz opłatą transakcyjną z tytułu wystawienia biletu.

6. Na adres poczty elektronicznej podany w formularzu Operator przesyła bilet elektroniczny, będący ostatecznym potwierdzeniem zawarcia skutecznej umowy przewozu między Użytkownikiem a przewoźnikiem, w imieniu i na rzecz którego Operator wystawił bilet lotniczy.

7. W przypadku wykrycia rozbieżności dotyczących zarezerwowanego przelotu między rezerwacją złożoną przez Użytkownika na stronach Systemu a danymi w globalnym systemie rezerwacji lotniczej, Operator niezwłocznie informuje o tym fakcie Użytkownika.

8. W przypadku zaakceptowania zmodyfikowanych przez Operatora warunków przelotu, a w szczególności jego ceny, karta kredytowa zostaje zautoryzowana i obciążona nową kwotą należną za zarezerwowany bilet lotniczy oraz opłatą transakcyjną z tytułu przeprowadzonej na stronach Systemu rezerwacji. Bilet elektroniczny zostaje wystawiony i przesłany na adres poczty elektronicznej zadeklarowany w Formularzu.

9. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika nowych warunków przelotu Operator zapewni Użytkownikowi warunki przelotu najbardziej zbliżone z zamówieniem złożonym przez Użytkownika. W takim wypadku Użytkownik może odstąpić od rezerwacji.

10. W następujących przypadkach Operator skontaktuje się z Użytkownikiem telefonicznie lub drogą elektroniczną w celu ustalenia innej formy płatności:
a) odrzucenia karty kredytowej przez globalny system rezerwacji lotniczej,
b) braku możliwości zablokowania na karcie środków w odpowiedniej wysokości,
c) gdy linia lotnicza nie akceptuje płatności kartą kredytową danego typu

Płatność przelewem

1. Płatność przelewem umożliwia dokonanie rezerwacji wstępnej, która wiąże się z natychmiastową rezerwacją miejsc, ale nie daje jeszcze gwarancji przelotu.

2. Po wybraniu tej formy płatności Użytkownik na podany w Formularzu adres poczty elektronicznej otrzymuje "Potwierdzenie rezerwacji", zawierające numer rezerwacji oraz numer rachunku bankowego, na który należy dokonać płatności za zarezerwowany bilet lotniczy. Otrzymany numer rezerwacji wraz z imieniem i nazwiskiem pasażera (ów) należy umieścić w tytule przelewu, który należy dokonać najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu dokonania rezerwacji. Dokonanie wpłaty nie oznacza jeszcze zawarcia umowy w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

3. Ze względu na bezpieczeństwo Użytkowników, każda rezerwacja jest dodatkowo weryfikowana przez Operatora pod względem prawidłowości zastosowanej taryfy i dokonanej przez globalny system rezerwacji lotniczej kalkulacji całkowitej ceny biletu lotniczego. W przypadku pozytywnej weryfikacji rezerwacji oraz odnotowaniu wpłaty na poczet biletu lotniczego, na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w Formularzu Operator przesyła bilet elektroniczny, będący ostatecznym potwierdzeniem zawarcia skutecznej umowy przewozu pomiędzy Użytkownikiem a przewoźnikiem, w imieniu i na rzecz którego Operator wystawił bilet lotniczy.

4. W przypadku wykrycia rozbieżności dotyczących zarezerwowanego przelotu pomiędzy rezerwacją złożoną przez Użytkownika na stronach Systemu, a danymi źródłowymi w globalnym systemie rezerwacji lotniczej, Operator informuje o tym fakcie Użytkownika.

5. W przypadku zaakceptowania zmodyfikowanych przez Operatora warunków przelotu, a szczególności jego ceny, bilet elektroniczny zostaje wystawiony i przesłany na adres poczty elektronicznej zadeklarowany w Formularzu.

6. W przypadku braku akceptacji Użytkownika nowych warunków przelotu Operator zapewni Użytkownikowi warunki przelotu najbardziej zbliżone z zamówieniem złożonym przez Użytkownika. W takim wypadku Użytkownik może odstąpić też od rezerwacji a Operator niezwłocznie zwraca przekazaną na jego rachunek zaliczkę.

7. Za moment zapłaty przyjmuje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Operatora. Operator nie ponosi odpowiedzialności za anulowanie rezerwacji z powodu braku wpłaty w wymaganym terminie, tj. w terminie podanym w potwierdzeniu rezerwacji.

8. Należności należy dokonać na konto:

Polish Travel Quo Vadis Sp. z o.o., ul. Ptasia 2, 00-138 Warszawa,

nr rachunku dla PLN: 56 1160 2202 0000 0001 2431 8488
nr rachunku dla EUR: 68 1160 2202 0000 0001 2431 8660
nr rachunku dla USD: 37 1160 2202 0000 0001 2431 8733
nr rachunku dla GBP: 08 1160 2202 0000 0001 2580 0736

Bank Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie,
ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa,
SWIFT: BIGBPLPW

8. . Potwierdzenie dokonania przekazu należy przesłać niezwłocznie po jego nadaniu faksem pod numer: +48 22 322 85 40 lub pocztą elektroniczną na adres biletylot@polishtravel.com.pl.

Płatność gotówką

Należności z tytułu dokonywanych rezerwacji można wpłacać w Biurze Obsługi Klienta w Warszawie, przy ul.Ptasiej 2 , w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz.8.00-18.00

VI. BIURO OBSŁUGI KLIENTA (BOK)


1. Biuro Obsługi Klienta dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 8- 18, mieści się w Warszawie przy ul. Ptasiej 2 dostępne jest pod numerem telefonu +48 22 322 85 95.

2. Kasjer lotniczy BOK w trakcie połączenia telefonicznego lub bezpośredniej wizyty znajduje dla Państwa najkorzystniejszą ofertę przelotu we wskazane miejsce, potwierdza dostępność miejsc i weryfikuje ostateczną cenę wybranej opcji oraz zakłada rezerwację wstępną.

3. Wpłaty za zarezerwowany bilet lotniczy możecie Państwo dokonać przelewem, kartą kredytową lub gotówką.

4. Po potwierdzeniu chęci zakupu biletu lotniczego oraz wskazaniu preferowanej formy płatności, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej kasjer lotniczy przesyła wstępne potwierdzenie rezerwacji, zawierające szczegóły wybranego lotu, numer rezerwacji, numer rachunku bankowego, na który należy dokonać płatności za bilet lotniczy lub oświadczenie dotyczące zgody na autoryzację karty kredytowej.

5. W przypadku płatności przelewem po otrzymaniu potwierdzenia dokonanej wpłaty i po przesłaniu do BOK mailem na adres biletylot@polishtravel.com.pl lub faksem na nr +48 22 322 85 40 potwierdzenia transakcji BOK wystawia bilet lotniczy i przesyła go w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail. Na życzenie Klienta bilet może zostać wydrukowany i przekazany Klientowi w BOK.

VII. CENA BILETU LOTNICZEGO

1. Cena biletu lotniczego jest prezentowana każdorazowo w złotych polskich (PLN) i zawiera:
a) taryfę lotniczą (cena za przelot),
b) podatki i opłaty lotniskowe,
c) opłatę transakcyjną ("transaction fee") za wystawienie biletu.

2. Linia lotnicza może zmienić lub wycofać ze sprzedaży wybraną taryfę lotniczą już po dokonaniu rezerwacji na zasadach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa i regulaminie linii lotniczej - przewoźnika lotniczego. Operator jako pośrednik działający w imieniu i na rzecz przewoźników nie ponosi odpowiedzialności za te zmiany.

3. Cena przedstawiona w Systemie Rezerwacji jest ceną wstępną. Ponieważ na cenę biletu składa się taryfa przewoźnika wyrażona w USD lub w innej walucie, cena ta może ulec niewielkim zmianom, uzależnionym od dziennego kursu zastosowanej waluty tylko i wyłącznie przy odroczonej płatności, uzgodnionej z Operatorem.

4. Cena wystawionego biletu jest ostateczna i nie ulega zmianom z zastrzeżeniem pkt.5.

5. Cena wystawionego biletu może ulec zmianie w przypadku udokumentowanego wpływu podwyższenia ceny jednej z następujących okoliczności: wzrostu cen paliw, opłat urzędowych, podatków, opłat lotniskowych, opłat załadunkowych lub przeładunkowych w portach lotniczych i wzrostu kursów walut. W okresie 20 dni przed datą wylotu cena wystawionego biletu nie może być podwyższona.

6. Opłata transakcyjna ("transaction fee") jest stałą i bezzwrotną opłatą stanowiącą część składową ceny za bilet lotniczy, pobieraną przez agentów sprzedaży pasażerskiej za każdy wystawiony bilet lotniczy oraz czynności związane z obsługą rezerwacji.

7. Bez względu na przewoźnika obsługującego połączenie Operator stosuje następujące opłaty transakcyjne dla jednego pasażera:

a) dla transakcji dokonanej za pośrednictwem stron Systemu Rezerwacji www.biletylotnicze.org
- 30 PLN za bilet na połączenia krajowe;
- 60 PLN za bilet na połączenia europejskie;
- 60 PLN za bilety na pozostałe połączenia;

b) dla transakcji dokonanej za pośrednictwem BOK
- 60 PLN za bilet na połączenia krajowe;
- 95 PLN za bilet na połączenia europejskie;
-135 PLN za bilety na pozostałe połączenia;

VIII. DOSTARCZENIE BILETU LOTNICZEGO


Wystawione przez Operatora bilety lotnicze będą dostarczone Użytkownikowi wyłącznie w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej zadeklarowany w Formularzu rezerwacyjnym.

IX. ZMIANA REZERWACJI


1. Dokonywanie jakichkolwiek zmian w rezerwacji po zakupie biletu lotniczego jest możliwe tylko i wyłącznie na zasadach określonych każdorazowo przez przewoźnika lotniczego w warunkach zastosowanej taryfy lotniczej.

2. Dokonując zmian Użytkownik powinien liczyć się z możliwością wystąpienia kosztów manipulacyjnych zgodnie z warunkami zastosowanej taryfy lotniczej. Poza kosztami wynikającymi z taryfy lotniczej, Operator naliczy stałą i bezzwrotną opłatę transakcyjną za zmianę i obsługę rezerwacji w wysokości równej opłacie transakcyjnej zgodnie z punktem 5 rozdziału VII niniejszego regulaminu. UWAGA! Wybrane taryfy promocyjne nie zezwalają na dokonanie jakichkolwiek zmian w bilecie lotniczym i na jego zwrot. W takich wypadkach dokonanie zmian jest niemożliwe i jest równoznaczne z rezygnacją z podróży oraz wiąże się z całkowitą utratą uiszczonej opłaty za bilet. Operator zwraca szczególną uwagę na zapoznanie się przez Użytkownika z warunkami taryf lotniczych przed zakupem biletu i wyborem najdogodniejszej dla Użytkownika taryfy.

3. W przypadku chęci dokonania zmian w rezerwacji należy złożyć odpowiednią dyspozycję telefoniczną w Biurze Obsługi Klienta pod numerem +48 22 322 85 95 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biletylot@polishtravel.com.pl (podając numer rezerwacji i nazwisko pasażera/-ów) .Operator każdorazowo zweryfikuje możliwość ich dokonania, podając całkowity koszt transakcji.

X. WARUNKI ANULACJI


1. Przed dokonaniem zakupu biletu lotniczego Użytkownik ma prawo do anulowania założonej za pośrednictwem Systemu rezerwacji bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu wystarczy złożyć odpowiednią dyspozycję telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając numer rezerwacji i nazwisko pasażera. Składając dyspozycję anulowania rezerwacji Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za anulowanie rezerwacji i wszelkie ewentualne konsekwencje wynikające z niemożności jej późniejszego odtworzenia.

2. Pasażer wskazany z imienia i nazwiska w dostarczonym przez Operatora elektronicznym bilecie lotniczym, ma obowiązek sprawdzenia poprawności zawartych w bilecie danych oraz niezwłocznego poinformowania Operatora drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku jakichkolwiek niezgodności z oczekiwanymi parametrami podróży. W przypadku niezgodności spowodowanych przez Użytkownika, Operator dokona anulacji transakcji bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Użytkownika, o ile powyższe niezgodności zostaną przez niego wskazane w dniu wystawienia biletu oraz w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta. W przypadku niezgodności spowodowanych przez Operatora, Operator, za zgodą Użytkownika, dokona anulacji transakcji bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Użytkownika i wystawi poprawny bilet. Użytkownik powinien powyższe niezgodności wskazać w dniu wystawienia biletu oraz w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta.

3. Użytkownik Systemu ma prawo dokonać zwrotu zakupionego biletu lotniczego pod warunkiem, iż zwrot ten nastąpi przed dniem określonym na bilecie jako data wylotu oraz tylko i wyłącznie w przypadku gdy zezwala na to zastosowana w bilecie taryfa lotnicza. UWAGA! Wybrane taryfy promocyjne nie zezwalają na dokonanie jakichkolwiek zmian w bilecie lotniczym i na jego zwrot. W takich wypadkach rezygnacja z podróży wiąże się z całkowitą utratą uiszczonej opłaty za bilet. Operator zwraca szczególną uwagę na zapoznanie się przez Użytkownika z warunkami taryf lotniczych przed zakupem biletu i wyborem najdogodniejszej dla Użytkownika taryfy.

4. W przypadku chęci dokonania zwrotu zakupionego biletu lotniczego, Użytkownik składa Operatorowi dyspozycję w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej biletylot@polishtravel.com.pl lub faksem na numer +48 22 322 85 40 najpóźniej na 24 godziny przed datą wylotu. Operator wyśle Użytkownikowi informację zwrotną dotyczącą kosztów anulacji rezerwacji oraz dalszej procedury zwrotu.

5. Zasady zmiany lub zwrotu biletu lotniczego wybranych promocyjnych taryf lotniczych określają regulaminy przewoźników lotniczych. Opłacone podatki i opłaty lotniskowe podlegają zwrotowi Użytkownikowi przez Operatora w przypadku, gdy regulamin przewoźnika lotniczego nie przewiduje zwrotu uiszczonej opłaty za bilet lotniczy.

6. Obliczona kwota zwrotu przysługującego Użytkownikowi jest przekazywana niezwłocznie na wskazany przez niego rachunek bankowy, bezpośrednio na rachunek karty kredytowej użytej podczas zakupu biletu lub gotówką, w zależności od oryginalnej formy płatności.

7. Nie podlega zwrotowi stała i bezzwrotna opłata transakcyjna, o której mowa w punkcie 5 rozdziału VII niniejszego regulaminu.

XI. WARUNKI ANULOWANIA BILETU PRZEZ LINIĘ LOTNICZĄ


Informacje o zmianach w statusie rezerwacji będą przekazywane przez Operatora niezwłocznie po ich otrzymaniu drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej na adres zadeklarowany w Formularzu rezerwacyjnym. Operator rekomenduje Użytkownikowi bieżące śledzenie statusu rezerwacji na stronie internetowej www.viewtrip.com.

XII. REKLAMACJE


1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku niezadowolenia z wykonania umowy przewozu przez linię lotniczą, w imieniu i na rzecz której został wystawiony bilet lotniczy. W takiej sytuacji Operator przekaże ją niezwłocznie do rozpatrzenia przez właściwego przewoźnika. Wszelkie roszczenia dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu należy zgłosić pisemnie na adres Polish Travel Quo Vadis sp. z o.o., ul. Ptasia 2, 00-138 Warszawa w terminie 7 dni od momentu zakończenia usługi przewozu. Klient może zgłosić roszczenia po tym terminie jeżeli z własnej winy nie mógł tego terminu dotrzymać. W takim wypadku powinien zgłosić roszczenia niezwłocznie, gdy będzie mógł. Operator potwierdza Użytkownikowi fakt wpływu reklamacji.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące dokonanych rezerwacji, wystawionych biletów oraz jakości usług świadczonych przez System Rezerwacji, winny być złożone w formie pisemnej na adres Polish Travel Quo Vadis sp. z o.o., ul. Ptasia 2, 00-138 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biletylot@polishtravel.com.pl w terminie 7 dni od momentu dostarczenia Użytkownikowi biletu lotniczego. Klient może zgłosić reklamację po tym terminie jeżeli z własnej winy nie mógł tego terminu dotrzymać. W takim wypadku powinien zgłosić reklamację niezwłocznie, gdy będzie mógł. Operator potwierdza Użytkownikowi fakt wpływu reklamacji.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: oznaczenie Użytkownika Systemu tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania (może zawierać także adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy, ułatwiający kontakt z Użytkownikiem), numer reklamowanej rezerwacji oraz szczegółowy opis faktu lub usługi będących przedmiotem reklamacji wraz z ewentualnymi załącznikami dokumentującymi podnoszone przez Użytkownika fakty. Reklamacje, nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

4. Operator rozpoznaje złożone reklamacje w terminie 14 dni roboczych od momentu potwierdzenia Użytkownikowi faktu jej wpłynięcia. Nie dotyczy to sytuacji, gdy podnoszone w piśmie reklamacyjnym okoliczności wymagają jego przekazania bezpośrednio do przewoźnika, w imieniu i na rzecz którego został wystawiony bilet lotniczy.

5. Szkody w bagażu powstałe podczas usługi przewozu lotniczego powinny być zgłoszone bezpośrednio po stwierdzeniu szkody personelowi lotniska przy wykorzystaniu formularza zgłoszeniowego linii lotniczej wykonującej przewóz.

XIII. FAKTURA VAT


1. Operator ma obowiązek wystawienia faktury VAT bezzwłocznie po uzyskaniu wpłaty z zastrzeżeniem pkt 2. nie później jednak niż 30 dnia licząc od dnia wykonania usługi przewozu.

2. Dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej Operator ma obowiązek wystawienia faktury VAT wyłącznie "na żądanie".

3. Operator wystawia fakturę VAT w imieniu i na rzecz linii lotniczej świadczącej usługę przewozu.

XIV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA


1. Operator Systemu Rezerwacji posiada akredytację agencyjną Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego (IATA) o numerze 63 2 1003 3. Będąc agentem IATA działa w imieniu i na rzecz linii lotniczych, które świadczą usługę przewozu lotniczego.

2. Operator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pośrednictwa w rezerwacji i zakupu biletów lotniczych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane jest przez działalnie lub zaniechanie Klienta, działanie lub zaniechanie osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć oraz przez siłę wyższą.

3. Wyłączenie z odpowiedzialności opisane w pkt 3 nie zwalnia Operatora od obowiązku udzielenia w czasie trwania usługi pomocy poszkodowanemu klientowi.

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za dokonany przez Użytkownika wybór taryfy oraz spełnienie przez niego warunków do skorzystania z wybranej taryfy.

5. Operator niniejszym potwierdza, że zawarł umowę ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej prowadzonej działalności gospodarczej.

XV. PODSTAWA PRAWNA


Niniejszy Regulamin został opracowany w oparciu o kodeks cywilny, ustawę o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawę o ochronie danych osobowych i ustawę o podatku od towarów i usług.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według ustawy.

3. Regulamin obowiązuje od dnia 26 lutego 2010 r. do odwołania i znosi wszystkie wcześniej obowiązujące.

Szukaj lotu

1. Jakiego przelotu szukasz?
przelot w jędną stronę
przelot w dwie strony
2. Gdzie chcesz lecieć?
Wylatuję z:
Lecę do:
3. Kiedy chcesz lecieć?
Data wylotu :
Data przylotu: :
4. Ile osób leci?
Dorośli
Dzieci (2-10l.)
Młodzież (11-24l.)
Niemowlęta (0-24mc)
Seniorzy (pow. 60l.)
bilety lotnicze